logo
1.प्रारंभ तिथि: 08-08-2022 अंतिम तिथि: 08-08-2022
 M.Sc.(Mathematics) second Merit list, Last date 13/08/2022

2.प्रारंभ तिथि: 21-09-2021 अंतिम तिथि: 21-09-2021
 काउंसलिंग सूचना (B.Com & M.Com) 24/09/2021

3.प्रारंभ तिथि: 10-09-2020 अंतिम तिथि: 10-09-2020
 आई कार्ड बनाने हेतु निविदा (Last Date - 25/09/2020)

4.प्रारंभ तिथि: 13-08-2020 अंतिम तिथि: 13-08-2020
 प्रवेश सम्बन्धी सुचना